پنجشنبه 11 تیر ماه 1394
08:53 ب.ظ
 
 
مناقصات و مزايده ها
عنوان ماژول :مناقصات و مزايده ها

بسمه تعالي

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي بشماره   26-1-91

شرکت مخابرات استان کردستان در نظر دارد 7قلم کابل فيبر نوري مورد نياز خود را برابر آخرين مشخصات فني شرکت مخابرات ايران از طريق مناقصه عمومي يک  مرحله اي از شرکتهاي توليدي  داخلي  واجد شرايط و ذيصلاح حقوقي خريداري نمايد :

متقاضيان شرکت در مناقصه ، مي توانند به آدرس : استان کردستان -  شهر سنندج خيابان جام جم ساختمان ستادي شرکت  مخابرات امور اداري مراجعه ، و با تسليم رسيد بانکي به مبلغ 000/50 ريال  واريزي به حساب شماره 0106112936000 سيبا  نزد بانک ملي شعبه مرکزي سنندج در وجه  شرکت مخابرات استان کردستان ، اسناد مناقصه را دريافت نموده ، و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و ارائه نمايند .

1 – آدرس محل تحويل پاکتها : سنندج خيابان جام جم ساختمان مرکزي شرکت مخابرات استان کردستان واحد دبيرخانه .

2 – سپرده شرکت در مناقصه :‌       000/000/530 ريال

3 -  تاريخ فروش اسناد :  از تاريخ 25/7/91 تا تاريخ 8/8/91     

5 – آخرين تاريخ ارسال پاکتهاي پيشنهادي :  21/8/91

6 – تاريخ بازگشايي پاکتهاي الف و ب وج:  تاريخ   22/8/91   

ضمناً اسناد مناقصه در وب سايت اين شرکت به آدرس اينترنتي    WWW. Tc-kurd.ir  و WWW. TCI.IR در قسمت مناقصه و مزايده موجود مي باشد  . در صورت تهيه اسناد از طريق وب سايت هاي مذکور ، ارائه فيش واريز هزينه فروش اسناد الزامي و بايستي به ضميمه اسناد مناقصه ارسال شود . ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

                                                             شرکت مخابرات استان کردستان

دانلود فایل
     برگشت
عنوان ماژول :
مزایده
شماره مناقصهموضوعتاریخ فروشمهلت ارسالتاریخ بازگشاییتاریخ درجمشاهده
92/2 فروش تلفنهاي همراه رُند و معمولي 1392/10/23 1392/11/08 1392/11/09 1392/11/01 جزئیات